תנאי שימוש

 

תקנון חברות במועדון " מעצמאמא"

1.1. מועדון מעצמאמא (להלן: "המועדון"), הינו מועדון נשים חד הוריות המופעל על-ידי חברת י.ל.ח אינטרנשיונל בע"מ ח.פ 515687333 (להלן: "החברה"), בשיתוף פעולה עם ארגונים ובעלי מקצוע שונים.

1.2. המועדון מאגד תחתיו שירותים והנחות מבעלי מקצוע ורשתות מכירה שונות. החברה תהא רשאית להוסיף ו/או לגרוע בעלי מקצוע ו/או רשתות בהתאם לשיקול דעתה, ובכפוף לתנאי ההסכמים שיחתמו בינה לבין נותני השירות / נותני החסות (להלן: "נותני החסות").

1.3. התקנון מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החברות וההצטרפות למועדון, והחברה תהא רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל , בכל עת, הוראות, נהלים וכללים, שיבואו במקום ו/או בנוסף על הקיימים ושיחולו על חברי המועדון.

 

2. הצטרפות, חברות ודמי חבר

2.1. תקנון זה יחול על כל חברה המצטרפת למועדון .

2.2. החברות במועדון מיועדת לנשים חד הוריות/ עצמאיות  כגון פרודות , גרושות , אלמנות ויחידנית וכן נשואה בשנית  ובמידה ומעמדה של חברה השתנה יש להודיע על כך לחברה.

החברות במועדות הינה אישית ואינו ניתנת להעברה, והשימוש בה ייעשה אך ורק על ידי מי ששמה מופיע בספרי החברה כמנויה.

2.3. המבקשת להצטרף למועדון תגיש בקשת הצטרפות למועדון ותמלא את כל הטפסים הנוגעים לכך. לחברה, תהיה שיקול דעת בלעדית אם לקבל מנויה כחברת במועדון או לסרב לקבלה (ואף להפסיק חברות קיימת במועדון)  ולמבקשת לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המועדון ו/או החברה  ו/או מי ממנהליהן ו/או שלוחיהן ו/או הפועלים מטעמן, במידה ובקשתה תידחה כאמור.

2.4 החברות במועדון היא לתקופה בלתי מוגבלת בזמן, כל עוד החברה לא הודיעה בכתב / במייל על רצונה להפסיק את חברותה במועדון ו/או הודיעה על שינוי במעמדה האישי כאמור לעיל. במידה ותישלח בקשה להפסקת החברות, החברות תופסק  בסיום אותו חודש וזאת במידה שהבקשה נשלחה לפחות 7 ימי עסקים לפני סיום החודש.

2.5. החברות במועדון הינה בחינם אך בכל שלב בעתיד לחברה המנהלת קיימת הזכות לשנות את זה ולגבות דמי מנוי תוך הודעה מראש לחברות ויצירת קשר להרשמה עם אמצעי תשלום.

 

3. זכויות חברות מועדון

3.1. לחברת המועדון תהיה הזכות ליהנות מכל השירותים הניתנים במסגרת הפורטל מעצמאמא ובכללם יעוץ מקצועי והנחות ברשתות. בהתאם לסעיף 2.2 המציין את הסטטוס של המנויה מובהר בזה כי ההטבות הניתנות לה הן בשל הצהרתה שהיא עומדת באחד מהסטטוסים הנל ובמידה ולא דיווחה אמת / או על שינוי הסטטוס במועדו ודיווח זה גרם/ עלול לגרום נזק כלשהו לפורטל/ לחברת י.ל.ח הלקוחה תישא באחריות המלאה ובכל נזק שכזה ותשפה מיידית את החברה.

3.2 כל יעוץ מקצועי המתקבל דרך הפורטל הינו על אחריותו הבלעדית של היועץ ולחברה לא תהיה כל אחריות לייעוץ האמור. בנוסף ידוע לחברת המועדון כי פניה לקבלת יעוץ היא בהחלטה בלבד ולא תהיה לה כל טענה בגין מידע שתקבל  או תגובות/ כל דבר אחר בעקבות פניה זו.

3.2 כל מידע / ייעוץ המתקבל במסגרת הפורטל אינו תחליף לייעוץ מקצועי אישי ולחברות המועדון לא תהייה כל טענה כלפי החברה בגין השירותים האמורים.  

 

4. שונות

4.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק לחברות המועדון הנחה במעמד הקנייה ברשתות שונות שפרטיהם יפורסמו בפורטל.

4.2. ידוע לחברות המועדון, כי המידע שתמסור בעת הרשמתה למועדון ייכלל במאגר מידע של החברה וניתן יהיה לערוך במאגר המידע שימוש כגון דיוור ישיר/דיוור בדואר אלקטרוני  והיא נותנת את הסכמתה לכך.

כמו כן, מסכימות חברות המועדון למסירת מידע ובכללו פרטי החברות במועדון לצורך שימוש שמטרתו להיטיב עם הנשים  במועדון.

4.3  ידוע לחברה כי לא חלה עליה כל חובה חוקית למסור את המידע האמור, ומסירת המידע תלויה ברצונה ובהסכמתה, אשר ניתנת כאמור לעיל בסעיף זה.

4.4. החברה שומרות לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון / הפורטל , מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי והמוחלט, תוך מתן הודעה מראש של 7 ימים לפחות וההודעה  תפורסם באתר / פורטל החברה.

4.5 יתכנו שינויים בתכני הפורטל ובפורטל עצמו, כל שינוי מהותי יפורסם באתר.

4.4 בעלי המקצוע ונותני הייעוץ בפורטל הינם עצמאיים וכל העצות/ ההמלצות שניתנות במסגרת הפורטל הם על אחריותו האישית של נותן הייעוץ / בעל המקצוע . אין לחברה כל אחריות כלפי עצות / תשובות לשאלות  ו/או שירותים הניתנים באמצעות האתר ומחוצה לו. 

 

5 התנהלות בפורטל :

5.1 החברה במועדון מתחייבת לכתוב בפורטל בצורה יפה ומכובדת מבלי לפגוע בחברות אחרות וכן לשמור על פרטיות החברות והמידע בפורטל, כל שימוש במידע, בלשון הרע/ הוצאת דיבה וכדומה אסורים בהחלט.

5.2 כל תביעה  וכדומה בגין לשון הרע/ הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתתקבל בעקבות התנהגות חברה במועדון תהיה אך ורק באחריות החברה במועדון וכל נזק באם ייגרם למעצמאמא  בעקבות יהתנהגות חברת המועדון/המנויה ישולם מיידית ע״י המנויה האחראית לו.

5.3 המנויה מוזמנת להוסיף למאגר המידע בפורטל תכנים ואנשים כגון בעלי מקצוע, גברים להכרות וכדומה, המנויה מצהירה כי ידוע לה
שהיא מחוייבת לקבל את אישורם של כל העסקים והאנשים שהיא מפרסמת בפורטל וכן שהם עונים על הדרישות לפרסום זה, ידוע למנויה כי
נאסר לפרסם אדם ללא אישורו וכל נזק שייגרם בעקבות התנהגות זו / פעילות זו של המנויה הינו באחריות המנויה בלבד והיא תישא בכל נזק שייגרם במיידית.

 

עצם הרישום למועדון מעצמאמא מהווה את אישורי כי קראתי והבנתי את התקנון ומסכימה להצטרף למועדון בהתאם לתקנון זה.


 
x